Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Ljusnarsbergs kommun och lokalpolisområde Lindesberg samverkar i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Utgångspunkten för samarbetet är det samverkansavtal som gäller från 2016-01-01. Arbetet leds av det gemensamma lokala brottsförebyggande rådet.

Samverkansavtal

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet.

Ett samverkansavtalPDF som gäller från första januari 2016 slöts mellan Ljusnarsbergs kommun och lokalpolisområde Lindesberg. Överenskommelsen omfattar strategisk och operativ samverkan i syfte att minska brottsligheten och att öka tryggheten i kommunen.

Medborgardialog och medborgarlöften

Dialog med medborgarna är en av grundstenarna i den lägesbild som är utgångspunkten för samverkan. Medborgardialog har genomförts i Ljusnarberg kommun under hösten och vi kommer att återkomma för fler dialoger i framöver. Förutom medborgardialogen bygger lägesbilden på medarbetardialoger inom respektive organisation samt på brottsstatistik och analys från BRÅ respektive Polismyndigheten. Lägesbilden ska leda till att ett eller flera medborgarlöften kan utsällas till kommunens invånare.

Genom medborgarlöfte ska vi tillsammans kunna utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöfte är en del av Polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med.

Bakgrund
Vid dialoger med medborgare i Ljusnarsbergs kommun har framkommit att man upplever oro för att drabbas av inbrott i bostad, fordon samt att vistas utomhus på vissa platser i centralorten under den mörka delen av dygnet p.g.a. att man känner sig otrygg där det samlas eller rör sig grupperingar av unga personer.

Lägesbild
Inom kommunen verkar och bor ett litet antal personer som vi valt att kalla livsstilskriminella (försörjer sig huvudsakligen på brottsliga gärningar). Dessa står för en stor del av inbrotten, inte bara i Ljusnarsbergs kommun utan även utanför kommungränserna tillsammans med andra livsstilskriminella. Genom att förebygga deras brott genom aktiv spaning, utredning, lagföring och förebyggande arbete genom t.ex. Grannsamverkan, minskar vi kommuninnevånarnas risk att utsättas för inbrottstölder och vardagsbrottslighet.

Brottslighet som följer på livsstilskriminalitet, drogmissbruk, social utslagning och utanförskap t.ex. inbrottstölder i bostäder, sommarhus och drograttfylleri m.m. orsakar otrygghet och rädsla att utsättas för brott.


Medborgarlöftet

Efter att vi analyserat problembilden i Lok-BRÅ (lokala brottsförebyggande rådet) utlovar vi att gemensamt angripa problembilden genom följande åtgärder i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

  • Polisen ska bedriva aktivt spanings- och underrättelsearbete mot de 5 mest aktiva livsstilskriminella, i syfte att öka medborgarnas trygghet, genom att försvåra brottslig aktivitet samt åstadkomma lagföring vid brott.
  • Kommunen ska genom dialog med missbrukarna försöka finna alternativ att erbjuda för att bryta livsstilskriminaliteten och drogmissbruket.
  • Polisen och kommunen ska medverka vid trygghetsvandringar/inventeringar tillsammans med boende och BKT.
  • Kommunen ansvarar för vårdande insatser för de livsstilskriminella som missbrukar droger.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans erbjuda uppstart av Grannsamverkan mot brott.
  • Kommunen tillsammans med BKT ska försöka åstadkomma en tryggare miljö genom belysning, beskärning av buskar m.m. där det genom trygghets-vandringar visar sig finnas behov.
  • Polisen, skolan och kommunen ska tillsammans med föräldrar förebygga drogmissbruk (alkohol, narkotika och tobak) bland barn och ungdomar genom förebyggande insatser som information, föräldrautbildning, föräldrastöd m.m.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans fortlöpande informera medborgarna hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs genom att anta en gemensam kommunikationsplan för hur det brottsförebyggande arbetet ska kommuniceras.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske löpande på de brottsförebyggande råden. När Brottsförebyggande rådet bedömer att vi uppnått vad vi utlovat medborgarna kommer en sammanfattning/utvärdering att göras gemensamt.

Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal Polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott, enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

samverkanmotbrott.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om hur grannsamverkan fungerar, och om hur man startar och driver grannsamverkan.

Länkar 

Medborgarlöften alla kommuner i Sverige (polisen.se)länk till annan webbplats

Medborgarlöfte Ljusnarsbergs kommunPDF

Hur gör jag en anmälan? (polisen.se)länk till annan webbplats

Grannsamverkanlänk till annan webbplats

BRÅ (Samverkan i lokalt förebyggande arbete)länk till annan webbplats

Sveriges viktigaste nummer


Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00