Digital Anslagstavla

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättatservice

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättatservice, 2019-06-05

  Protokoll är tillkännagivet 2019-06-05 och finns förvarat på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2019-06-26
  • till och med den 2019-07-18
  Länk till handlingPDF
 • KUNGÖRELSE OM SAMRÅD

  Tillägg till översiktsplan landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), Ljusnarsbergs kommun

  Rubricerad plan kommer att ställas ut på biblioteket i Ljusnarsberg, Konstmästaregatan 5 samt på Stadsarkitektkontoret i Lindesberg. Den kommer även att finnas digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten
  Planen omfattar 16 strandnära områden i Ljusnarsbergs Kommun.

  Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken.

  Utställning pågår 25 juni 2019 – 2 september 2019

  Utställningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter.

  Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-1016”, eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

  Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 2 september 2019.

  Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

  Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
  Simon Ljunggren, planarkitekt
  Tfn. 0581-810 80
  simon.ljunggren@sbbergslagen.se
  Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 25 juni 2019
  • till och med den 2 september 2019
  Länk till handlinglänk till annan webbplats
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2019-06-19

  Protokoll är tillkännagivet 2019-06-25 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 25 juni 2019
  • till och med den 22 juni 2019
  Länk till handlingPDF

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).