Digital Anslagstavla

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2018-07-13

  Protokoll är tillkännagivet 2018-07-13 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2018-07-13
  • till och med den 2018-08-07
  Länk till handlingPDF
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2018-07-13

  Protokoll är tillkännagivet 2018-07-13 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2018-07-13
  • till och med den 2018-08-07
  Länk till handlingPDF
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2018-07-13

  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-19 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2018-07-13
  • till och med den 2018-08-07
  Länk till handlingPDF
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2018-07-13

  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-19 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2018-07-13
  • till och med den 2018-08-07
  Länk till handlingPDF
 • Kungörelse - Mark- och miljödomstolen - Nacka Tingsrätt

  Tillkännagivande av Kungörelse från Nacka Tingsrätt, 2018-07-02

  Mark- och miljödomstolen Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Länsstyrelsen i Örebro län ansökt om omprövning av tidigare tillstånd för Rällsälvs kraftverk. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Rällsälv 3:4, Rällsälv 3:7, Rällsälv 4:2Synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka strand eller via e-post mmd.nacka.avde1ning3@dom.se senast den 15 augusti 2018. Domstolens målnummer M 2656-18 ska anges. Yrkanden om ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna.Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Anders I Andersson, Ljusnarsbergs kommun, Gruvstugutorget, 714 80 Kopparberg, tel 0580-805 01. Kallelser och andra meddelanden införs i Nerikes Allehanda.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 9 juli 2018
  • till och med den 2 augusti 2018
  Länk till handlingPDF
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Valnämnden, 2018-06-18

  Protokoll är tillkännagivet 2018-04-18 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 18 juni 2018
  • till och med den 25 juli 2018
  Läs protokollet härPDF.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens bildnings- och sociala utskott (sekretess), 2018-06-19

  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-28 och finns förvarat på Individ- och familjeomsorgen, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 28 juni 2018
  • till och med den 20 juli 2018


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsens bildnings- och sociala utskott, 2018-06-19

  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-28 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 28 juni 2018
  • till och med den 20 juli 2018

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun

  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2018-06-19

  Protokoll är tillkännagivet 2018-06-19 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2018-06-19
  • till och med den 2018-07-13

  Länk till handlingPDF

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).