Digital Anslagstavla

 • Kungörelse - Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun 2024-06-13
  Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde torsdagen den 13 juni klockan 18.00 i Aulan, Kyrkbacksskolan, Kopparberg. Handlingarna till de förekommande ärendena är tillgängliga på kommunkontoret samt kommunens hemsida till och med sammanträdesdagen. Kallelse finns även tillgänglig på Ljusnarsbergs bibliotek.


  Länk till kungörelse och sammanträdeshandlingar Länk till annan webbplats.


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2024-05-29

  Protokoll är tillkännagivet 2024-06-05 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-06-05
  • till och med den 2024-07-01


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Bygg- och miljönämnden  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bygg- och miljönämnden 2024-05-23

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-31 och finns förvarat hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-31
  • till och med den 2024-06-22

  Länk till handling Länk till annan webbplats.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Teknisk nämnd  Tillkännagivande av justerat protokoll från Teknisk nämnd , 2024-05-24

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-31 och finns förvarat hos Tekniska förvaltningen.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla  
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens Överförmyndarnämnd, 2024-05-22

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-31 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-31
  • till och med den 2024-06-28

   
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens Överförmyndarnämnd (sekretess), 2024-05-22

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-31 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-31
  • till och med den 2024-06-28

   
 • Kungörelse - Tid & plats för slutlig rösträkning, Länsstyrelsen Örebro Län  Tillkännagivande av kungörelse från Länsstyrelsen Örebro län, 2024-05-30


  Val till Europaparlamentet 2024

  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europaparlamentet kommer att äga rum i Örebro Entré, Östra Bangatan 11, Örebro, med början kl. 09.00 måndagen den 10 juni 2024.

  Länsstyrelsen i Örebro län

  Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-30
  • till och med den 2024-06-14

  Länk till handling Pdf, 53 kB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen (sekretess), 2024-05-29

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-30 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-30
  • till och med den 2024-06-26

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2024-05-21

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-28 och finns förvarat på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-28
  • till och med den 2024-06-19
   Länk till handling Länk till annan webbplats.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen (sekretess) , 2024-05-15

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-24 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-24
  • till och med den 2024-06-19 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunfullmäktige, 2024-05-16

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-23 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).