Digital Anslagstavla

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet (sekretess), 2021-01-12

  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-21 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-01-21
  • till och med den 2021-02-15


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Allmänna utskottet, 2021-01-13

  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-21 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-01-21
  • till och med den 2021-02-15


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bildnings- och sociala utskottet, 2021-01-12

  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-21 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-01-21
  • till och med den 2021-02-15


 • Kungörelse - Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun sammanträder  Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde den 27 januari klockan 8.30 i i Aulan, Kyrkbacksskolan i Kopparberg. (Obs ingång från baksidan av skolan) för behandling av nedanstående ärenden.

  (Meddelas ersättarna för kännedom).
  Länk till handling

 • LAGAKRAFTSBEVIS  Detaljplan för Nya vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs bryggeri) i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 2020-12-16 att anta rubricerad detaljplan.
  Beslutet vann laga kraft den 9 januari 2021.  Kjell Janssonplanarkitekt
  Länk till handlingPDF

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Sydnärkes lönenämnd, Kumla kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2020-12-09

  Protokoll är tillkännagivet 2021-01-08 och finns förvarat på kommunledningskansliet, stadshuset i Kumla.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-01-29.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2021-01-08
  • till och med den 2021-01-29

  Länk till handlingPDF

 • MEDDELANDE OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN  Beslut om antagande av detaljplan - Detaljplan för Nya vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs bryggeri) i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att rubricerad detaljplan godkänts och antagits av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-16.
  Bevis om anslag
  Antagandebeslutet har 2020-12-17 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
  Länk till handling länk till annan webbplats
   Länk till protokollsutdrag länk till annan webbplats

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).