Digital Anslagstavla

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Sydnärkes lönenämnd, Kumla kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2023-03-15.

  Protokoll är tillkännagivet 2023-03-21 och finns förvarat på kansliet, stadshuset i Kumla. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-04-11.
  Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 21 mars 2023
  • till och med den 11 april 2023
   
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen (sekretess), 2023-03-08

  Protokoll är tillkännagivet 2023-03-16 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2023-03-16
  • till och med den 2023-04-11


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen (sekretess),2023-03-08

  Protokoll är tillkännagivet 2023-03-08 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2023-03-08
  • till och med den 2023-04-03

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2023-02-22

  Protokoll är tillkännagivet 2023-03-02 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2023-03-02
  • till och med den 2023-03-27

  Länk till handling Länk till annan webbplats.

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).