Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förhandsbesked

Den som planerar ett byggnadsprojekt på landet bör ansöka om förhandsbesked för att få svar på om möjligheten att få bygglov. Det gäller fastigheter som ligger utanför detaljplan. Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på I förhandsbeskedet prövas om det är lämpligt att uppföra en byggnad på den föreslagna platsen. Synpunkter begärs in från bland annat berörda fastighetsägare, miljökontoret, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, väghållare och elleverantörer. Om inte några synpunkter mot förslaget kommit in prövas ansökan av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Ett positivt förhandsbesked gäller i 2 år. Ett förhandsbesked kan villkoras, till exempel när det gäller avlopp, tillfartsväg med mera. Vid en ansökan om förhandsbesked behöver du skicka in: Ansökan om förhandsbesked. Karta där platsen för planerad byggnation eller tillfart är markerad med ett kryss. Översiktlig vatten- och avloppsutredning. Ytterligare handlingar kan komma att begäras såsom buller- och geoteknisk utredning med mera. Vad prövas i förhandsbeskedet Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Läs mer om förhandsbesked När ansöker man om förhandsbesked Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider