Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Rivningsavfall

Innan en byggnad får rivas måste en materialinventering göras av allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Byggherren är ansvarig för att inventering och sortering görs av rivningsavfallet. Rivningsavfall Vid rivning uppstår stora mängder avfall. I rivningsavfallet finns både material som kan återanvändas och återvinnas och farliga ämnen som måste tas omhand. Rivningen ska därför ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig. Inventering och sortering Vid rivningen ska sortering av rivningsavfallet göras på platsen. Så mycket som möjligt av det material som inte är farligt avfall ska återanvändas och återvinnas. Det är inte tillåtet att deponera osorterat avfall eller avfall som kan material- eller energiåtervinnas. Återanvändning på platsen Återanvändning av avfall för anläggningsändamål får ske om avfallet inte innehåller föroreningar. Det ska framgå i rivningsinventeringen om någon del av avfallet ska återanvändas på platsen. Dokumentation Efter rivningen ska byggherren kunna visa var avfallet har tagits om hand och vilka mängder avfall som har omhändertagits. Kopior på fakturor och mottagningskvitton ska därför sparas för att kunna redovisas på begäran. Relaterad information Vägledning för bygg- och rivningsavfall Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Servicecenter

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider