Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Lokalt brottsförebyggande arbete

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet i Ljusnarsbergs kommun samordnas av lokala BRÅ.

Lokala BRÅ är en samverkansgrupp som träffas 4 ggr/år. I gruppen ingår ordförande i kommunstyrelsen (tillika ordförande i rådet), ordförande bildnings- och sociala utskottet, kommunchef, skolchef, socialchef, chef individ – och familjeomsorg, chef vårdcentralen, chef lokalpolisområde Lindeberg, kommunpolis, folkhälsochef, representant Svenska kyrkan. Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet sker i nära samverkan med och är en viktig pusselbit i kommunens folkhälsoarbete.

Arbetet utgår dels från en Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polismyndigheten, i det här fallet lokalpolisområde Lindesberg (där ingår kommunerna Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg) och dels från en lokalt framtagen plan för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Överenskommelsen kan omfatta både strategisk och praktisk samverkan, där syftet är minska brottsligheten och att öka tryggheten i kommunen.

Den lokala planen ska bygga på aktuell och relevant statistik samt de problembilder som tas fram av polis och kommun i samverkan. Planen ska stå för kunskapshöjande insatser till de kommunala verksamheterna samt politiken om hur ett lokalt brottsförebyggande arbete ska bedrivas.

Vi har nu en gemensam App! – med de andra kommunerna i norra Örebro län och Samhällsbyggnad Bergslagen. Den använder du för att registrera en otrygg plats.

Syftet med appen är att på ett lättillgängligt sätt möjliggöra för kommunens invånare att dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt via en app, registrera om man upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det till exempel beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott. Kommunen är tacksam för din registrering. Synpunkten tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter, görs en samlad bedömning av mängden och typen av otrygghet för kommunens åtgärder i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

OBS! det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen!

Gör så här. Ladda ner Samhällsbyggnad Bergslagens app för felanmälan. Öppna appen, i den finns ett menyval gällande otrygghet, klicka sedan vidare enligt instruktioner.


Länkar 

Medborgarlöften alla kommuner i Sverige (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Medborgarlöfte Ljusnarsbergs kommun Pdf, 189.3 kB.

Hur gör jag en anmälan? (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Grannsamverkan Länk till annan webbplats.

BRÅ (Samverkan i lokalt förebyggande arbete) Länk till annan webbplats.

Sveriges viktigaste nummer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bufff - Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider