Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Lokalt brottsförebyggande arbete

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet i Ljusnarsbergs kommun samordnas av lokala BRÅ.

Lokala BRÅ är en samverkansgrupp som träffas 4 gånger per år. I gruppen ingår:

 • Ordförande i kommunstyrelsen (tillika ordförande i rådet)
 • Ordförande bildnings- och sociala utskottet
 • Kommunchef
 • Skolchef
 • Socialchef
 • Chef individ – och familjeomsorg
 • Chef vårdcentralen
 • Chef lokalpolisområde Lindeberg
 • Kommunpolis
 • Folkhälsochef
 • Representant Svenska kyrkan.

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet sker i nära samverkan med och är en viktig pusselbit i kommunens folkhälsoarbete.

Arbetet utgår dels från en Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polismyndigheten, i det här fallet lokalpolisområde Lindesberg (där ingår kommunerna Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg) och dels från en lokalt framtagen plan för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Överenskommelsen kan omfatta både strategisk och praktisk samverkan, där syftet är minska brottsligheten och att öka tryggheten i kommunen.

Den lokala planen ska bygga på aktuell och relevant statistik samt de problembilder som tas fram av polis och kommun i samverkan. Planen ska stå för kunskapshöjande insatser till de kommunala verksamheterna samt politiken om hur ett lokalt brottsförebyggande arbete ska bedrivas.

App för att anmäla otrygga platser

Med appen kan du dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt, registrera om du upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott.

OBS! Det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen.

Hämta appen

Ladda ner Samhällsbyggnad Bergslagens app för felanmälan.

Öppna appen, i den finns ett menyval gällande otrygghet, klicka sedan vidare enligt instruktioner.


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider