Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Översiktsplan och detaljplan

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen. Fysisk planering handlar om hur mark-och vattenområden ska användas samt var infrastruktur och bebyggelse placeras och hur den utformas. Kommunens fysiska planering regleras i huvudsak av Plan-och bygglagen (PBL).

Plan och bygglagen på Riksdagens webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Översiktsplanering

Alla kommuner ska samhällsplanera på en övergripande strategisk nivå och ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men vägledande i detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och främja en hållbar utveckling.

Översiktsplanering på Boverkets webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Detaljplanering

En detaljplan upprättas i regel när ny bebyggelse ska uppföras inom en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen reglerar i detalj vad du får och inte får bygga inom ett avgränsat område, ett så kallat planområde.

Exempelvis kan en detaljplan reglera var bebyggelse ska finnas, vilken omfattning den får ha samt hur den får se ut. Detaljplanen reglerar även vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. En viktig del i ett detaljplanearbete är att göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Detaljplanering på Boverkets webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Områdesbestämmelser

En områdesbestämmelse är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Kommunen kan reglera mark-och vattenanvändningen för ett område som inte är detaljplanelagt om det omfattas av ett riksintresse eller om mark-och vattenanvändningen behöver regleras för att säkerställa översiktsplanens syften. En områdesbestämmelse kan även reglera omfattningen på fritidshus och i vilken mån det behövs bygglov för vissa åtgärder.

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelser på Boverkets webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Övriga dokument

Det finns även ytterligare planprogram och strategier som kan knytas till översiktsplanen eller detaljplanen beroende på vad området har för behov eller inriktning. Dessa kan du läsa mer om under rubriken Planprogram och strategier.

Kontakt

0581-55 00 40 Länk till annan webbplats.

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg