Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Synpunkter och att överklaga ett beslut - omsorg och stöd

Så här går du till väga

Om du har frågor eller är missnöjd med den vård och omsorg du får, tala i första hand med kontaktpersonen eller chefen för enheten eller området. Om denna kontakt av någon anledning inte fungerar kan du framföra synpunkter/kritik vidare genom att använda blanketten Klagomålshantering Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster..

Du kan också ringa 0580-805 08 för att få blanketten, eller skicka ett brev per post till Socialförvaltningen:

Ljusnarsbergs kommun
714 80 Kopparberg

Om du inte blir lyssnad på

Om du känner att du inte får gehör för dina synpunkter, kan du kontakta Region Örebro läns. Kommunen har ett avtal med Region Örebro län som innebär att den också fungerar som patientnämnd för Ljusnarsbergs kommuns räkning. Du kan lämna dina synpunkter:

Att överklaga ett beslut

Hur kan enskilda individer överklaga avgiftsbeslut?

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet.

Läs mer: 16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

Kan kommunens beslut om avgiftstaxan överklagas?

Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s k laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

Överklaga myndighetsbeslut

Till förvaltningsrätten kan du överklaga beslut som fattats av exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst.

Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att den ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning.

För mer information om hur du överklagar ett beslut inom socialtjänsten: Besvärshänvisning Pdf, 160 kB.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress och adress till din arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
  • e-postadress, och
  • annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg