Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Grundskola

I Ljusnarsbergs kommun finns en grundskola som ligger i kommunens centralort Kopparberg.

Grundskolan i kommunen är Kyrkbacksskolan som är för elever i år F-9 samt Grundsärskolan som ligger vid Garhytteskolan.

Elevers inflytande i grundskolan

Vid skolan finns elevråd som har möte en gång i månaden. Det formella inflytandet på gruppnivå är således väl utvecklat. Det reella inflytandet på individnivå i skolan utvecklas bland annat genom variation i arbetssätt där varje elev ges de förutsättningar som han eller hon behöver för att utveckla sitt lärande.

Föräldrasamverkan inom grundskolan

På grundskolan finns ett skolråd med representanter för föräldrar och skola.

Arbete mot mobbning och kränkande behandling

På grundskolan finns ett trygghetsteam som redogör på kontinuerligt för elevhälsan om läget på skolan.

IUP - Individuella utvecklingsplaner

Alla elever som går i årskurser där betyg inte sätts, ska ha en individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen ska ge tydlig information om elevens kunskapsutveckling samt innehålla en plan för elevens fortsatta lärande. Den ska också vara ett redskap för att identifiera olika elevers stödbehov.

Var hittar jag grundskolorna?

Kyrbacksskolan F-9
Kyrkogårdsgatan
714 35 Kopparberg

Anpassad grundskola
Kyrkogårdsgatan
714 35 Kopparberg


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg