Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Detaljplan för Krokfors 2 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för två flerfamiljebostadshus samt parkeringsytor med möjlighet till ickestörande verksamhet samt mindre centrumverksamhet.

Planområdet är beläget norr om de centrala delarna av Kopparbergs tätort. Området avgränsas i väster av riksväg 63 och i öster av Finnkullbergets naturreservat. Avståndet till de centrala delarna av Kopparbergs tätort är cirka 500 meter.

På platsen har sedan tidigare verksamheter lämnat kvar avsevärda markföroreningar. Det innebär att innan ny bostadsbebyggelse kan vara möjlig måste markföroreningar avlägsnas till acceptabel nivå. Detaljplanen syftar även till att bidra till att möjliggöra för saneringsarbeten samt att minska dagvatteninfiltrationen där föroreningar lämnats kvar.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Fram till 1 december 2023 var detaljplanen ute på samråd. Det betyder att statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och allmänheten kan lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

 

Samrådshandlingar

Utredningar

Utredning föroreningar

Ytterligare handlingar och upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg