Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Miljöfarlig verksamhet

Lindesberg.se Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Anmälningsplikt och tillståndsplikt För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Verksamheterna delas in i tre klasser, beroende på verksamhetens typ och omfattning: A-verksamheter – tillstånd söks hos Miljödomstolen B-verksamheter – tillstånd söks hos länsstyrelsen C-verksamheter – anmälan görs till den kommunala miljönämnden För information om ansökan om tillstånd för A- och B-verksamheter, se länsstyrelsens hemsida. Ska du starta en C-verksamhet ska du anmäla den till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Följande bilagor bör skickas med anmälan: En karta över området. En situationsplan över de byggnader där verksamheten ska bedrivas. En förteckning över de kemiska produkter som ska användas i verksamheten. Ändrad verksamhet Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till nämnden. Om verksamheten byter ägare ska du informera om det så fort som möjligt. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet, kontakta länsstyrelsen. Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Miljörapport Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport via Svenska Miljörapporteringsportalen SMP över föregående års verksamhet. Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift. De flesta anmälningspliktiga och vissa inte anmälningspliktiga verksamheter ska lämna in en årsrapport till miljökontoret. Där redovisar företaget uppgifter från föregående år för de delar av verksamheten som berör miljön. Vad som ska redovisas beror på vilken verksamhet företaget bedriver. Miljötillsyn Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen kontrollerar att de som driver miljöfarliga verksamheter inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen granskar vi rapporter och gör föranmälda eller oanmälda inspektioner. I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Vi ger även råd om hur miljöarbetet kan förbättras. Om vi upptäcker brister får företagen efter inspektionen besked om vad de behöver göra för att åtgärda bristerna. Om det är allvarliga brister föreläggs företaget att genomföra åtgärderna inom en viss tid, alternativt kan verksamheten förbjudas. Om förvaltningen misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning. Vilka regler kan beröra dig som driver en miljöfarlig verksamhet? Det finns regler inom olika områden som kan beröra dig som driver en verksamhet med miljöpåverkan. Vilka regler som gäller för din verksamhet beror helt på vilken verksamhet du driver. Nedan följer ett urval av områden som har speciella regler och som kan beröra din verksamhet. Egenkontroll Kemikaliehantering Avfallshantering Buller Oljeavskiljare Cisterner Bygglov Avgifter och påföljder Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen tar ut en timavgift för handläggning och utförande av tillsyn, enligt en taxa som är antagen av Kommunfullmäktige i de fyra kommunerna. Större verksamheter, framför allt anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, betalar en årlig avgift. Hur stor den årliga avgiften är beror på vilken avgiftsklass verksamheten tillhör, enligt gällande taxa. Avgiftsklassen styrs av bransch, verksamhetens inriktning och omfattning. Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken. Miljösanktionsavgift är reglerad genom förordning om miljösanktionsavgifter. Om ett företag bryter mot någon av angivna bestämmelser har tillsynsmyndigheten skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten och företaget måste betala miljösanktionsavgiften även om de brutit mot reglerna utan uppsåt eller av oaktsamhet, till exempel om de inte känt till vilka regler som gäller. Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är: att lämna in en miljörapport för sent att skicka in en kontrollrapport för köldmedier för sent att inte göra en föreskriven läckagekontroll av en köldmedieanläggning att inte upprätta transportdokument för transport av f arligt avfall Man kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken, till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning. Relaterade e-tjänster Anmäla miljöfarlig verksamhet Relaterad information Miljöprövningsförordning (2013:251) på Sveriges Riksdags webbplats Söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats Förordning om miljösanktionsavgifter Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00