Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Rehabilitering

Rutiner för rehabilitering

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. Rehabiliteringen kan ske i det egna hemmet, på korttidsboende eller i form av dagrehabilitering. All rehabilitering utgår från den behövandes mål och de närstående är en viktig del i rehabiliteringsarbetet.

Målet är att bedömning av rehabiliteringsbehovet ska ske inom en vecka och att de som genomgår rehabilitering ska ha en egen rehabiliteringsplan. All personal ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt.

Arbetsterapeuten ska bedöma, stödja och träna de förmågor som den behövande önskar och har behov av för att klara sitt vardagliga liv. Hjälpmedel och förändringar i hemmiljön kan öka förutsättningarna för rehabilitering och ett självständigt liv. Det handlar om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten ansvarar för träning, sjukgymnastik, rådgivning, utprovning av gånghjälpmedel till exempel rollatorer. Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Träningen och behandlingen utförs framförallt genom hemtjänstpersonal eller någon närstående i hemmiljö. Sjukgymnast/fysioterapeut nås via vårdcentralen.

Dagrehabilitering

Dagrehabiliteringen i Ljusnarsbergs kommun är belägen i anslutning till Koppargårdens äldreboende i centrala Kopparberg.

Dagrehabiliteringen utgår från individuella mål för att förbättra och upprätthålla aktivitetsförmågan och för att klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. Träningen beviljas i perioder och utgår ifrån en rehabiliteringsplan som upprättas vid inskrivning.

Dagrehabiliteringen är framförallt till för personer som bor hemma med eller utan hjälp från hemtjänst och som är i behov av rehabilitering. Beslut om dagrehabilitering tas av arbetsterapeut i samverkan med enhetschef. Ansökan görs hos områdesansvarig arbetsterapeut.

Hemrehabilitering

Hemmet är ofta den bästa träningsmiljön för aktivitetsinriktad rehabilitering. Till en början behöver det finnas personal bredvid i träningssituationen som säkerhet och trygghet. Rehabenheten har Rehabiliterande Undersköterskor som i många fall är de som får i uppdrag att stötta personen i träningssituationen. Vid fortsatt träning har också personen ett eget ansvar för att träningen sker för att nå uppsatta mål.

Rehabilitering av äldre är ett gemensamt ansvar för kommun och landsting. Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, Rehabiliterande undersköterska och kontaktperson är viktiga personer, men även sjuksköterska, biståndshandläggare och enhetschef har stor betydelse i denna samverkan. Om hemtjänstpersonal ska genomföra träning i hemmet sker detta efter instruktion av arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

För att hantera säkerhet och kvalité inom rehabiliteringen i kommunen finns en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i kommunen.

Avgift omsorg och stöd

Kostnaden för arbetsterapi och Dagrehabilitering ingår i maxtaxan för hemtjänst. Landstingets högkostnadsskydd gäller ej.

Senast uppdaterad

Kontakt

Arbetsterapeuter

0580-805 18
Telefontid 8:30-9:30

Enhetschef
Kommunal hälso-och sjukvård
Linda Ingemarsson

linda.ingemarsson@ljusnarsberg.se
0580-804 50

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-804 58

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg