Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering av investeringar till ideella föreningar

Syftet med detta är att medfinansiera utvecklingsprojekt som ger Ljusnarsbergs kommuns invånare en mer aktiv fritid och ett rikare kulturliv. Det kan även gälla investeringar som bidrar till det civila försvaret genom investeringar som gör till exempel en lokal lämplig som trygghetspunkt. Kommunstyrelsen fastslår budget för medfinansiering årligen.

Totalt kan en förening söka max 50 000 kronor. Om det ett enskilt år är få sökande kan maxbeloppet för det året ändras.

För att en förening ska vara berättigad att söka medfinansiering måste följande punkter vara uppfyllda:

 • Föreningen ska verka i Ljusnarsbergs kommun.
 • Det ska inom föreningen finns en fungerande styrelse.
 • Föreningens verksamhet ska vara i enlighet med Ljusnarsberg kommuns värdegrunder.
 • Medfinansiering innebär att kommunen är med och finansierar del av projekt och att föreningen finansierar en del själva och/eller har andra medfinansiärer.

Ansökan

Ansök om medfinansiering av investeringar senast 30 juni, ansökan är förlängd till 31 juli 2024.

En ansökan behöver innehålla följande punkter för att behandlas:

 • En sammanfattning av projektet.
 • Syfte och mål med projektet med motivering till hur investeringen bidrar till en aktiv fritid eller ett rikt kulturliv.
 • Ansökan kan även gälla investeringar som gör att lokalen lämplig som trygghetspunkt i enlighet med Ljusnarsbergs kommuns avtal kring trygghetspunkter.
 • Hur investering förväntas påverka den löpande driften framåt. Riskanalys om driftkostnader förväntas bli höga och hur föreningen planerar att lösa den ökade kostnaden.
 • Justerat styrelseprotokoll där det framgår att föreningen beslutat om aktuell ansökan samt dokumentation där det framgår vem som är föreningens firmatecknare.
 • Eventuella samverkansparter eller medsökande.
 • Kalkyl från föreningen där det framgår hur finansiering fördelas mellan egeninsats, andra finansiärer, samt vilket belopp ansökan till Ljusnarsbergs kommun avser.
 • Resultaträkning för senaste kalenderår samt en bedömning av ekonomisk status innevarande år.
 • Balansräkning för senaste kalenderår.

Ansök via e-tjänsten

Kommunal medfinansiering av investeringar till ideella föreningar - Ljusnarsbergs kommun Länk till annan webbplats.

Utbetalning

Utbetalning sker tidigast efter beslut tagits och alternativt efter redovisning av krävda handlingar.

Utbetalning för godkänd ansökan sker senast 31 augusti.

Uppföljning

Det är Ljusnarsbergs kommun som beslutar om återrapportering av beviljande pengar vid kommunal medfinansiering. Uppföljning av genomförd investering ska ske det år investeringen är gjord. Uppföljningen görs av Ljusnarsbergs kommun och aktuell förening.

Redovisning och uppföljning

Efter avslutat projekt ska redovisning ske till Ljusnarsbergs kommun. I de fall hela bidraget inte utnyttjas ska resterande del återbetalas till kommunen. Återbetalningsskyldighet kan bli aktuellt om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnats i samband med ansökan.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kommunchef
Mikael Pulkkinen
mikael.pulkkinen@ljusnarsberg.se
0580-805 43
072-576 27 70

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg