Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Föreningsstöd, föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Det finns olika typer av föreningsbidrag. Innan ni söker föreningsbidrag är det viktigt att ni tar del av kommunens riktlinjer för föreningsbidragPDF.

Verksamhetsbidrag

Årligt bidrag lämnas med 40 kr för medlem i åldern 5-20 år som betalat minst 50 kr i medlemsavgift och med 10 kr för medlem över 20 års ålder som betalat minst 50 kronor i medlemsavgift, och 90 kronor för familjekort som kostat minst 100 kr. Bidraget kan högst bli 7 000 kr. Antalet medlemmar beräknas per den 31 december verksamhetsåret. Ansökan görs på blankett för verksamhetsbidragPDF senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Föreningslokalbidrag

Årligt bidrag lämnas för egen eller hyrd lokal med 80 procent av kostnaden om denna är skälig. En förutsättning är att man bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget kan högst bli 8 000 kr. Ansökan görs på blankett för föreningslokalbidragPDF senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Aktivitetsbidrag

Bidrag lämnas för aktiviteter för åldersgrupperna 5 till 20 år med 25 kr per sammankomst som varar minst en timme och har minst fem deltagare. Ledare som är i åldern 15 till 20 år får räknas som deltagare. Bidraget betalas två gånger om året och kan högst bli 8 000 kr per halvår och 16 000 kr per år. Ansökan görs på blankett för aktivitetsbidragPDF senast den 1 september för perioden januari till juni och den 1 mars för perioden juli till december.

Samlingslokalbidrag

Bidrag kan utgå till driften av föreningsägda samlingslokaler. En förutsättning för bidrag är att lokalerna skall kunna hyras för olika tillställningar av andra föreningar, organisationer eller privatpersoner. Bidraget, som begränsas av det budgeterade anslagets storlek, utgår med högst 80 procent av nettokostnaderna. Beräkningsunderlaget utgörs av kostnaderna för uppvärmning, el (hushålls-), vatten, sophämtning, sotning/rengöring och fastighetsförsäkring samt intäkterna av stadigvarande uthyrning av lägenheter och andra lokaler. Ansökan görs på blankett för samlingslokabidragPDF senast den 1 juni året efter verksamhetsåret.

Lovbidrag 2019

Ni kan få ta del av bidraget om ni arrangerar lov- eller sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar som är bosatta i Ljusnarsbergs kommun.
Syftet med bidraget är bland annat att främja inkludering och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.

Alla barn ska kunna delta på aktiviteten oavsett förutsättningar.

Kom ihåg att ni måste skriva en separat ansökan för varje lov!

Sportlov, senast 1 februari
Påsklov, senast 31 mars


Ansökan skickas till kommunens fritidskonsulent via mail, eller lämnas in på kommunkontoret.

Sommarlovsbidrag

Ljusnarsbergs kommun får även i år bidrag från Socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter. Ni kan få ta del av bidraget om ni arrangerar kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år som är bosatta i Ljusnarsbergs kommun.

Syftet med bidraget är bland annat att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.

Alla barn ska kunna delta på aktiviteten oavsett förutsättningar.

Direktiv för att kunna ansöka om bidraget

  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta

Särskilda direktiv

  • Sommarlovsaktiviteterna ska genomföras under perioden 15 juni- 18 augusti

Ansökan ska skickas in med ifyllt bifogat formulärPDF senast 20 april

I samband med ansökan så skickar ni in era senaste årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Handlingarna skickas till kommunens fritidskonsulent. När det är gjort så är ansökan komplett.


Wordmall för folder

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00