Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Dagvatten

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. Vattnet rinner ner i ett ledningssystem som är byggt speciellt för dagvatten och släpps ut i närmaste vattendrag. I det naturliga kretsloppet rinner det mesta av dagvattnet igenom mark­lagren och det tar längre tid för det att nå närmaste sjö eller vattendrag vilket i sin tur minskar belastningen på sjöar och vattendrag. Dagvatten från bostadsområden Dagvatten från bostadsområden är inte så förorenat så att det behöver renas. Här gäller det snarare att fördröja vattnet och minska mängden vatten som behöver gå ut till dagvattenledningarna. Detta har flera fördelar, förutom minskad belastning på vattendragen kan vattnet också tränga igenom marken och bilda grundvatten. Genom att ta hand om dagvattnet från din egen tomt kan du både göra en insats för miljön och till exempel använda vattnet till trädgården varma somrar. Avrinningsränna Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. På så sätt kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Avrinningsrännan kan se ut på olika sätt: Det enklaste är att sätta ett plaströr på stupröret så att vattnet kommer en bit ifrån husgrunden innan det rinner ner i marken. Avrinningsrännan kan också byggas med keramik- eller stenplattor. Rännan bör vara minst två meter lång för att förhindra att vattnet tränger ner längs med husväggen. Använd dagvatten för bevattning En vattentunna för regn är ett bra sätt att ta hand om ditt dagvatten för bevattning under torrare perioder. Tunnan bör kompletteras med en utkastare till gräsmattan ifall den skulle bli full. Dränering För att minska risken för källaröversvämningar uppmanar vi dig som fastighets­ägare och brukare att koppla bort stuprörs- och dränerings­anslutningar från spillvattennätet. Som fastighetsägare kan du motverka översvämningar genom att spola dräneringsrören samt rensa alla fastighetsbundna brunnar utomhus från skräp och slam. Förebyggande åtgärder som du kan göra själv: Om stuprören är försedda med utkastare bör du förse dessa med slangar som leder bort vatten från husgrunden och källar­väggen. Går stuprören ner i marken och är försedda med lövsil behöver lövsilen rensas med jämna mellanrum. Felkopplade stuprör De stuprör som är direkt kopplade till dräneringsbrunnen är felkopplade och du bör snarast ta kontakt med Tekniska förvaltningen för att åtgärda detta. En felkoppling kan vid skyfall orsaka källaröversvämning, vatten­inträngning via väggen. En översvämning som är orsakad av felkoppling täcks inte av fastighetens försäkring. Tänk på att anmäla dränering Kom ihåg att du måste göra en anmälan om att du ska dränera minst 30 dagar innan du tänker börja. Det är för att vi måste komma ut och markera och se över vårt ledningsnät. Ansök om tillstånd att gräva Boverket.se All information du behöver om dagvatten och relaterade lagar och regler finns på Boverkets webbplats. Dagvatten i detaljplan på Boverket.se Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg