Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Folkhälsa i norra Örebro län

Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlik och jämställt fördelad.

Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, har en överenskommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa. Överenskommelser har funnits i olika former sedan 2003. Nuvarande överenskommelse gäller fr o m 1 maj 2018 t o m 31 december 2023, det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet hos befolkningen i norra länsdelen.

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet Textoch Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser.

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i norra länsdelen och Region Örebro län. Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala folkhälsoarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är:

  • Kommunernas egna mål
  • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS),
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
  • Folkhälsoplan för Region Örebro län.
  • Övriga relevanta regionala mål och planer.

Folkhälsoteamet

Till stöd för kommunernas arbete finns länsdelens folkhälsoteam. Det består av en folkhälsochef och tre folkhälsoutvecklare. I teamet ingår också RF-SISU Örebro län. Folkhälsoteamet fungerar som metod- och kunskapsstöd och arbetar på uppdrag av de kommunala verksamheterna.

Senast uppdaterad

Kontakt

Folkhälsochef
Ida Broman
Tel 0587-811 66
ida.broman@nora.se

Folkhälsoutvecklare
Susann Cederlund
Tel: 0587-811 64
Susann.Cederlund@nora.se

Folkhälsoutvecklare
Linda Sköldebrink
Tel 0587-812 62
Linda.Skoldebrink@nora.se

Folkhälsoutvecklare
Karin Andersson
Tel: 0587- 812 29
karin.andersson3@nora.se

Samordnare psykisk hälsa
Jenni Remes
Tel: 0587- 812 27
jenni.remes@nora.se


Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg