Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Inackorderingstillägg - ansökan

Information om inackorderingstillägg läsåret 2023-2024

Inackorderingstillägg beviljas om följande krav uppfylls:

  • Eleven skall gå i kommunal gymnasieskola och vara född 2004 eller senare
  • Eleven skall ha en resväg som överstiger 40 km alternativt en restid som är mer än 3 timmar/dag
  • Eleven skall vara folkbokförd i Ljusnarsbergs kommun
  • Eleven är inte antagen på en ”frisöksplats”.

OBS! Elever som är antagna vid en friskola ansöker via Centrala studiestödsnämnden - CSN Länk till annan webbplats.


Det är viktigt att du är folkbokförd i din hemkommun under hela gymnasieutbildningen. Om du folkbokför dig på skolorten går du miste om inackorderingstillägget. Enligt folkbokföringsförordningen skall en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina vårdnadshavare medan han/hon går i gymnasieskolan oavsett om eleven uppnått myndig ålder. Se upp med detta om du ändrar postadress!

Inackorderingstillägg kan utgå högst en termin före föräldrars flytt till annan ort, om eleven påbörjar sina studier på den nya orten före flyttningen. På samma sätt kan tillägget beviljas om eleven behöver fortsätta sina studier efter föräldrars flyttning.

Inackorderingstillägget beviljas normalt ett läsår för 4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen. Ansökan för läsåret skall vara inlämnad senast den 30 november och gäller för ett läsår i taget. Gäller ansökan enbart för en termin är sista ansökningsdag den 30 november för höstterminen och den 30 april för vårterminen.

Ljusnarsbergs elever sänder ansökan till:

Bildningsförvaltningen
Inackorderingsbidra
714 80 Kopparberg

Behöver du ytterligare upplysningar eller om du behöver fråga om något maila till kommun@ljusnarsberg.se

Inackorderingstillägget

Förutsättningen för att få bidraget är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess absoluta närhet. Resetillägg kan inte beviljas för den som har beviljats inackorderingstillägg. Kopia på hyreskontraktet eller på det första hyreskvittot för höst- respektive vårtermin måste sändas in innan utbetalning kan göras.

Inackorderingstillägget skall bidra till kostnader för hyra, fördyrat uppehälle och hemresor. Beloppets storlek varierar med hänsyn till reseavstånd vid skolgång utanför länet (se nedan). Inackorderingstillägget skall enligt skollagen 15 kap. 32 § utgå med lägst 1/30 av prisbasbeloppet (för 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr).

Skolan ska intyga att eleven har påbörjat den i ansökan angivna utbildningen.

Utländska elever och elever i fristående gymnasium eller folkhögskola

Inackorderingstillägg kan beviljas till barn till svensk medborgare som är bosatt utomlands om barnet går i skola i Sverige. Detta gäller från skolår 7 i grundskolan eller motsvarande och till och med gymnasieskolan eller motsvarande. Tillägget söks hos Centrala studiestödsnämnden - CSN Länk till annan webbplats.

Elever vid fristående gymnasieskola eller folkhögskola söker också sitt inackorderingstillägg hos CSN.

Lång eller besvärlig resväg

Du kan beviljas inackorderingstillägg om reseavståndet från hemmet till skolan överstiger 40 km. I särskilda fall kan tillägget beviljas om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km, men den totala restiden är minst 3 timmar/dag. I restiden ingår gångtid till busshållplatsen, restid med buss/tåg och gångtid till skolan. När det gäller väntetid är det skolans ramtid för start och slut som gäller – inte elevens individuella skoldag.

Synnerliga skäl

Inackorderingstillägget kan inte beviljas om eleven genom sociala myndigheters försorg inte längre bor i föräldrahemmet på grund av sociala missförhållanden.

Andra specifika orsaker för bidrag till eget boende behandlas mycket restriktivt.

Arbetsplatsförlagd undervisning

När det gäller arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan kommunstyrelsen besluta att inackorderingstillägg inte skall utgå för sådan utbildning utanför gymnasieskolans upptagningsområde om motsvarande praktik kan erbjudas inom området.

Den som har lärlingslön eller praktiklön har ytterst begränsade möjligheter att få inackorderingstillägg. Den som har bostadsbidrag kan inte få inackorderingstillägg.

Avbrytande av studier

Om studierna avbryts under läsåret måste detta anmälas omgående till Bildningsförvaltningen i Ljusnarsberg. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att återbetala beloppet omgående.

Inackorderingstillägg beviljas med följande belopp:

Avstånd km

Kronor/månad

0-149

1 750

150-349

2 099

350-

2 620

Elever som studerar inom Örebro län får 1 311 kr/månad (under 10 mån) eftersom gymnasiekortet kan användas både för dagliga resor och hemresor.

Inackorderingstillägg betalas ut till myndig elev eller vårdnadshavare för omyndig elev. Vårdnadshavare kan ange på ansökningsblanketten att omyndig elev godkänts som betalningsmottagare.

Utbetalningen sker i slutet av varje månad i efterskott under 4 mån på hösten med start 30 september och 6 månader på våren. Sista utbetalning sker i juni månad. Utbetalningen sker via bank och kallas ersättning. Utbetalningen sker till det konto som anges på ansökningsblanketten.


Överklagan av beslut

Beslut om inackorderingstillägg kan överklagas. Skrivelse sänds då inom tre veckor från den dag ni mottog beslutet till:

Ljusnarsbergs kommun
Bildningsförvaltningen
714 80 KOPPARBERG

Som gör en ny prövning av beslutet. I det fall man inte ändrar beslutet skickar kommunen överklagandet vidare till förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 651 12 Karlstad.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg