Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bekämpningsmedel

Spridning av bekämpningsmedel ska göras med försiktighet så att människors hälsa inte skadas och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Anmälan Skriftlig anmälan till miljöenheten måste göras av den som yrkesmässigt avser att sprida växtskyddsmedel på: banvall område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark) vägområden (för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat). Anmälan ska göras senast fyra veckor före spridningen. Anmäl eller ansök om användning av bekämpningsmedel Tillstånd Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel: på tomtmark för flerfamiljshus inom vattenskyddsområde på gårdar till skolor och förskolor på lekplatser som allmänheten har tillträde till i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde vid planerings- och anläggningsarbeten inom idrotts- och fritidsanläggningar på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. Anmälan eller ansökan om tillstånd ska skickas in i god tid innan spridningstillfället. Spridning av växtskyddsmedel, vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Spridning av biocidprodukter, vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Informationsspridning till allmänheten Den som ska sprida bekämpningsmedel på område där allmänheten får färdas fritt ska informera om det på väl synliga anslag. På anslagen ska bland annat finnas: beskrivning av spridningsområdet tidpunkt för spridningen syftet med spridningen vilket medel som ska användas metod för spridning namn och telefonnummer till den som ska utföra arbetet. Förbud Det är förbjudet att sprida växtskyddsmedel i beteshagar och på ängsmarker. Spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde I ett vattenskyddsområde är ibland miljökraven strängare än annan gällande lagstiftning. Spridning av bekämpningsmedel kan vara helt förbjudet. Information om vad som gäller för ett särskilt område finns på Länsstyrelsens webbplats om vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden på Länsstyrelsens webbplats Behörighet vid yrkesmässig användning Den som ska använda växtskyddsmedel som klassas som 1L och 2L måste ha genomgått en behörighetsutbildning. Behörigheten gäller i fem år. Utbildningar anordnas av Länsstyrelsen, som också lämnar behörighet. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg