Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Lantbruk

För verksamheter inom lantbruk krävs ibland tillstånd från Länsstyrelsen eller anmälan till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Storleken på verksamheten avgör vilket som krävs. Tillstånds- eller anmälningsplikt Tillstånd För djuranläggning med nötkreatur eller hästar flera än 400 djurenheter (DE), djuranläggning med mer än 2000 platser slaktsvin (>30 kg) eller fjäderfäanläggning med flera än 200 DE krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamhet med djur söks hos länsstyrelsen. Definition av vad en djurenhet (DE) motsvarar finns i miljöprövningsförordningen. Anmälan För nötkreatursgårdar med över 100 DE men högst 400 DE och för svin- eller hönsgårdar med över 100 men högst 200 DE krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Mindre lantbruk (ibland kallade U-verksamheter) För nötkreatursgårdar och svin- eller hönsgårdar med mindre än 100 DE krävs inte tillstånd eller anmälan men Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen bedriver ändå tillsyn på dem. Spridning och hantering av växtskyddsmedel Obligatoriska funktionstest av sprututrustnin Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Ett beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstest tillfället. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att ett funktionstest är utfört av en behörig funktionstestare sprutan uppfyller kraven i funktionstestet. På jordbruksverkets hemsida kan du ansöka om att får din spruta godkänd. Avstånd till vattendrag vid spridning av växtskyddsmedel Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant 12 meter till dricksvattenbrunnar. Dispens från regel för stallgödselspridning Du ansöker om dispens från stallgödselspridning hos Samhällsbyggnadsnämnden. Relaterade e-tjänster Anmäl djurhållning med 100-400 djurenheter Ansök om dispens från stallgödselspridning Relaterad information Miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats Miljöprövningsförordningen på riksdagens webbplats Ansök om att få din spruta godkänd på Jordbruksverkets webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg