Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Lantbruk

För verksamheter inom lantbruk krävs ibland tillstånd från Länsstyrelsen eller anmälan till miljöenheten. Storleken på verksamheten avgör vilket som krävs. Tillstånd För djuranläggning med nötkreatur eller hästar flera än 400 djurenheter (DE), djuranläggning med mer än 2000 platser slaktsvin (>30 kg) eller fjäderfäanläggning med flera än 200 DE krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamhet med djur söks hos länsstyrelsen. Definition av vad en djurenhet (DE) motsvarar finns i miljöprövningsförordningen. Miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats Miljöprövningsförordningen på riksdagens webbplats Anmälan För nötkreatursgårdar med över 100 DE men högst 400 DE och för svin- eller hönsgårdar med över 100 men högst 200 DE krävs en anmälan till miljöenheten. Anmäl djurhållning med 100-400 djurenheter Mindre lantbruk, ibland kallade U-verksamheter För nötkreatursgårdar och svin- eller hönsgårdar med mindre än 100 DE krävs inte tillstånd utan endast tillsyn oss. Spridning och hantering av växtskyddsmedel Obligatoriska funktionstest av sprututrustnin Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Ett beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstest tillfället. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att ett funktionstest är utfört av en behörig funktionstestare sprutan uppfyller kraven i funktionstestet. På jordbruksverkets hemsida kan du ansöka om att får din spruta godkänd. Ansök om att få din spruta godkänd på Jordbruksverkets webbplats Avstånd till vattendrag vid spridning av växtskyddsmedel Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant 12 meter till dricksvattenbrunnar. Dispens från regel för stallgödselspridning Du ansöker om dispens från stallgödselspridning hos miljöenheten. Ansök om dispens från stallgödselspridning Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg