Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Mentorer

Mentorer – ska hålla klassråd, titta på veckan och det som är aktuellt för veckan.

  • Föräldrar har tillgång till It´s Learning
  • Varje ämneslärare ansvarar för att registrera närvaro/frånvaro på Dexter i början av varje lektion.
  • Vid sen ankomst ansvarar ämnesläraren för att samtala med eleven om detta.
  • Om eleven uteblir från lektionen mailar ämnesläraren detta till närvaroteamet (gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se) efter lektionen. Närvaroteamet kontaktar föräldrarna och återkopplar därefter till mentor.
  • Elever och föräldrar har utsedd mentor
  • Mentorer ska hålla klassråd och går igenom det som är aktuellt. Dagordningen kan se olika ut för olika klasser. Viktigt att informationen om vad som tagits upp under klassråden tas med till elevrådet.
  • Ledighetsansökningar lämnas till Caro på receptionen, mentorer har möjlighet att bevilja ledighet för 1 dag. Längre ledighet beviljas av rektor, vid behov kan ledighet för enstaka dagar göras av rektor. Närvaroteamet skall ha en kopia på både beviljad och ej beviljad ledighet.
  • Observera att när ledighetsansökningar har inkommit ska man se över hur närvaron ser ut för eleven, om eleven har låg närvaro bör ledighet inte beviljas utifrån att det kan finnas en ökad risk för att eleven inte når sina kunskapsmål.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider