Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Elever i behov av särskilt stöd

Stöd och stimulans

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre.

Om en elev däremot riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar.

Innan en elev får stöd måste skolan först se över sina pedagogiska metoder och hur de fördelar befintliga resurser. Man måste också titta på hur den aktuella elevgruppen fungerar.

Extra anpassningar

Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Det är mindre stödinsatser som oftast kan ske inom ramarna för den vanliga undervisningen.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots de extra anpassningarna ska det utredas om eleven behöver särskilt stöd. Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar.

Om en elev har svårigheter i sin skolsituation, och till exempel ofta kommer för sent till lektionerna, ska man också ta reda på om eleven kan behöva särskilt stöd. Om en utredning visar att elevens svårigheter leder till att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan också utarbeta ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas.

Samma regler för alla skolor

Skollagens bestämmelser om barns och elevers rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för såväl statliga och kommunala som fristående skolor.

Vem kontaktar jag?

Prata i första hand med läraren. Vid misstanke om att en elev har svårigheter i skolarbetet ska rektor se till att behovet utreds. Rektorn är ansvarig för att se till att rätt stöd ges. Behöver en elev stöd ska skolan ge detta och ett åtgärdsprogram ska skrivas.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg